Şirketler, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır.

Kar dağıtım politikasında asgari olarak bulunması gereken hususlardan birisi, kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise ortaklar ve kara katılan diğer kişiler için belirlenen kar payı dağıtım oranıdır.

Dolayısıyla Ortaklıklar, kar dağıtıp dağıtmayacaklarını kar dağıtım politikaları çerçevesinde kendileri belirlerler. Kar payı dağıtılacaksa, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.